Praktisch over duurzaam

Tropische producten

In veel ontwikkelingslanden worden levensmiddelen voor rijkere landen geproduceerd. Op grote plantages werken mensen soms onder slechte omstandigheden en tegen een laag loon.

Producten zoals koffie, thee, cacao, soja en palmolie komen vaak uit ontwikkelingslanden. Naast de algemene milieuproblemen van landbouw, kent landbouw in deze landen ook specifieke problemen. Enkele daarvan zijn het kappen van bos voor landbouwgrond, erosie en verlies van biodiversiteit. Soms wordt ook onverantwoord omgegaan met bestrijdingsmiddelen. Daarnaast komen kinderarbeid en slechte arbeidsomstandigheden regelmatig voor.

Tips tropische producten kiezen

 • 1

  Let op keurmerken als je tropische producten aanschaft. Lees meer in de Keurmerkenwijzer.

 • 2

  Het vervoer van tropische producten naar Nederland zorgt voor milieubelasting, vooral als ze worden ingevlogen. Producten die per boot zijn getransporteerd hebben de voorkeur. Zie voor meer informatie de Groente- en fruitkalender.

 • 3

  Verder kun je ook organisaties steunen die zich inzetten voor duurzame voedselproductie.

Tropische producten en milieu

Landbouw belast het milieu door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen en water. Ook het energieverbruik kan in de landbouw hoog zijn. In ontwikkelingslanden komen daar vaak nog een aantal problemen bij.

Bestrijdingsmiddelen

Met name in ontwikkelingslanden gebeuren veel ongelukken met bestrijdingsmiddelen, soms zelfs met dodelijke afloop. Dit komt door onwetendheid en door gebrek aan bescherming van de arbeiders. In sommige landen is gebruik van verouderde, slecht afbreekbare en riskante middelen nog toegestaan. Hierdoor kan het milieu ter plaatse ernstig vervuild raken.

Bossen kappen voor uitbreiding van landbouwgebied heeft invloed op biodiversiteit, schone lucht, voedsel, watersystemen en klimaatsystemen.

Ontbossing en verlies van biodiversiteit

ontbossing 282x212.jpg

In veel ontwikkelingslanden worden bossen gekapt voor uitbreiding van landbouwgebied. Er blijft steeds minder ruimte over voor wilde dieren en planten waardoor het aantal soorten, de diversiteit, snel af neemt. Dit kan grote gevolgen hebben voor de natuurlijke systemen op aarde. Schone lucht, voedsel, watersystemen en klimaatsystemen zijn allemaal afhankelijk van een grote variatie aan planten en dieren, kortweg biodiversiteit genoemd.

Het kappen van bos leidt ook tot effecten in de omliggende bosgebieden, bijvoorbeeld omdat de leefgebieden van dieren teveel worden verkleind. In de jaren tachtig van de vorige eeuw bleek dat kappen van 6 procent van het regenwoud in het Amazonegebied, de aantasting van 16,5 procent van het woud tot gevolg had.

Klimaatverandering door ontbossing

Naast de grote afname van biodiversiteit komt er door ontbossing ook extra broeikasgas vrij. In tropische bossen is veel koolstof vastgelegd in bodem en plantengroei. Als het bos plaatsmaakt voor landbouwgrond, komt een groot deel van deze koolstof als CO2 in de atmosfeer terecht. Ook in de bodem van tropische bossen is veel organisch materiaal vastgelegd. Organisch materiaal is ook een bron van CO2 als de bodem wordt bewerkt voor landbouwactiviteiten. Ontbossing veroorzaakt meer dan 10 procent van alle broeikasgasuitstoot op aarde. Behalve de CO2 die vrijkomt, wordt er ook geen CO2 meer opgeslagen vanuit de lucht (bomen zetten m.b.v. fotosyntheses CO2 en water om in zuurstof en glucose)

Verdroging en erosie

In droge gebieden, of voor gewassen die veel water nodig hebben zoals rijst en katoen, wordt vaak extra water aangevoerd. Dit heet irrigatie. Grondwaterstanden kunnen hierdoor sterk dalen, waardoor regionale watertekorten ontstaan. Dit gaat ook ten koste van omliggende bossen en moerassen.

Landbouwgrond is gevoelig voor erosie omdat het een deel van het jaar niet beplant is. Grond spoelt dan weg bij hevige regenval, of waait weg als het droog is. Alleen duurzaam bodemgebruik kan erosie beperken.

Eerlijke handel?

De prijzen van agrarische producten op de wereldmarkt zijn met de jaren steeds lager geworden. Rijke landen subsidiëren de export van hun eigen landbouwproducten.

Daarnaast eist de wereldmarkt wel dat producten een hoge kwaliteit hebben én veilig zijn. Dit maakt het voor ontwikkelingslanden moeilijk hun producten af te zetten tegen een eerlijke prijs. Veel boeren in ontwikkelingslanden kunnen niet tegen lage kosten produceren en tegelijk aan de vele handelseisen voldoen. Dit maakt het voor grote groepen van de bevolking moeilijk om de armoede te ontstijgen. Honger en ondervoeding kunnen het gevolg zijn.

Keurmerken geven garanties over de manier waarop producten geteeld en verwerkt zijn, of over eerlijke betaling aan de arbeiders en boeren.

Let op keurmerken en labels

Je kunt bij de aankoop van producten uit ontwikkelingslanden een bijdrage leveren aan een beter milieu en verbeterde leefomstandigheden door te letten op keurmerken. Steeds meer (sub)tropische voedingsmiddelen zijn met keurmerk verkrijgbaar. Keurmerken geven garanties over de manier waarop producten geteeld en verwerkt zijn, of over eerlijke betaling aan de arbeiders en boeren. Een onafhankelijke instantie controleert dat.

Door te letten op keurmerken als je producten koopt uit ontwikkelingslanden, kun je een bijdrage leveren aan een beter milieu en verbeterde leefomstandigheden. Elk keurmerk heeft eigen eisen opgesteld. Wil je weten wat een keurmerk (on)betrouwbaar maakt? Kijk eens op de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.

Naast keurmerken zijn er ook certificaten die niet herkenbaar zijn voor de consument maar alleen voor de handel gebruikt worden, zoals Global G.A.P..

Global G.A.P.

De meeste supermarkten verkopen (verse) producten die voldoen aan Global G.A.P.-criteria. G.A.P. staat voor Good Agricultural Practice. Dit handelscertificaat is voornamelijk gericht op voedselveiligheid en -kwaliteit, inclusief eisen voor de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Ook zijn er milieueisen en voor een aantal producten ook sociale eisen. U kunt producten die voldoen aan Global G.A.P.-criteria niet herkennen, aangezien dit niet op de verpakking staat vermeld. Je kunt wel opzoeken of een fabrikant of bedrijf is aangesloten bij dit keurmerk, op www.globalgap.org (Engelstalig).

Meer informatie

 • Fairtrade International is een wereldwijde keurmerkorganisatie voor eerlijke handel, die bestaat uit de nationale labelorganisaties, zoals het Nederlandse Max Havelaar.
 • FairFood is een maatschappelijke organisatie die strijdt tegen de honger in de wereld.
 • De World Fair Trade Organization (WFTO) is een wereldwijd netwerk dat de marktontwikkeling en het vertrouwen van Fair Trade wil vergroten, en de belangen behartigt van Fair Trade organisaties. 
 • Oxfam Novib ondersteunt lokale initiatieven in ontwikkelingslanden om armoede te bestrijden. 
 • MVO Nederland ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het maatschappelijk ondernemen.
 • Daarnaast is er ook het IDH the Sustainable Trade Initiative om duurzame handel te stimuleren.
Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.