Praktisch over duurzaam

Adressen gezondheid en milieu

Heb je last van stank, krijg je veel reclamedrukwerk in de brievenbus of zit je in de herrie van laag overkomende vliegtuigen? Onderneem actie!

Adressen_Gezondheid_en_mili.jpg

Heb je last van de open haard van je buurman, maar weet je niet wat daaraan te doen? Wil je een klacht indienen wegens lawaai van vluchtverkeer of wegens stankoverlast van een naburig bedrijf? Of wil je gewoon meer informatie over hoe het is gesteld met de kwaliteit van je leefomgeving? Dat kan!Hieronder staat een aantal meldpunten waar consumenten terecht kunnen voor het melden van verschillende vormen van overlast en andere websites met informatie over je leefomgeving.

Atlas Leefomgeving

De Atlas Leefomgeving geeft informatie over luchtvervuiling, bodemvervuiling en geluid in jouw omgeving. Ook is er te zien hoe het is gesteld met asbest in scholen bij je in de buurt.

Milieuklachten

Voor alle milieuklachten kun je terecht op Milieuklachten. Deze website verwijst de ingediende klacht automatisch naar de juiste overheidsinstantie. Uitzondering vormen klachten over ongedierte, huishoudelijk afval, houtkachels, burengerucht, hondenpoep en riolering. Voor die klachten moet je bij de gemeente zijn.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Kijk voor meer informatie op NVWA

Inspectie SZW

De Inspectie SZW handhaaft wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Ze doet dit door bedrijven systematisch door te lichten. Daarnaast controleert ze naar aanleiding van klachten of ongevallen. Misstanden kun je melden via de website.

InfoMil: Informatiecentrum Milieuvergunningen

InfoMil geeft informatie over milieuvergunningen. Ze richt zich in eerste instantie op vergunningverleners, maar ook bedrijven en instanties waarop vergunningen en richtlijnen van toepassing zijn, kunnen hier terecht voor milieuvragen van technische en juridische aard.

GGD

Vragen over gezondheidsrisicio's kun je stellen aan de GGD in je regio.

Wetenschapswinkels

Voor een second opinion over gezondheidsrisico's bij bodemverontreiniging kun je terecht bij wetenschapswinkels van universiteiten. Kijk op Wetenschapswinkels

Milieudienst Rijnmond

Milieudienst Rijnmond voert namens achttien gemeenten en de provincie Zuid-Holland milieutaken uit in het Rijnmondgebied. Deze taken bestaan uit vergunningverlening, inspectie, onderzoek en monitoring. De Milieudienst Rijnmond heeft een klachtentelefoon die 24 uur per dag bemand is. Bewoners van het Rijnmondgebied kunnen hier terecht met klachten over stank, stof, lawaai, mogelijke bodemverontreiniging of andere overlast van bedrijven.

Nederlandse Stichting Geluidshinder

De Nederlandse Stichting Geluidhinder informeert en adviseert particulieren, overheden, organisaties en het bedrijfsleven over wettelijk, procedurele, sociale en technische aspecten van geluidhinderbestrijding. Zowel gehinderden als veroorzakers kunnen er terecht. 

Meld geluidshinder Schiphol aan BAS

Klachten over geluidshinder door vliegtuigen rond Schiphol kun je doorgeven via het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). BAS is een gezamenlijk initiatief van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Amsterdam Airport Schiphol (AAS). Vragen en klachten worden door deskundige medewerkers behandeld en permanent gemonitoord. BAS beschikt ook over actuele operationele informatie.

Provinciale Milieufederaties

De Provinciale Milieufederaties lobbyen voor een beter milieubeleid op allerlei gebieden.

Provinciale klachtentelefoon

Met een klacht of melding over het milieu kun je in de meeste gevallen terecht bij de Milieu Klachtentelefoon van uw provincie. Van stankoverlast tot geluidshinder en het melden van afvalverbranding, van watervervuiling tot vissterfte en het kappen van een boom zonder vergunning: daarmee kun je contact opnemen met de provinciale klachtentelefoon.

De medewerkers van de milieuklachtentelefoon registreren zo volledig mogelijk je klacht of melding. Met actuele weergegevens en locatiegegevens brengen ze je klacht verder in beeld. Zo wordt duidelijk wie mogelijk de overlast veroorzaakt. De Milieuklachtentelefoon geeft je klacht daarna door aan de instantie die er iets aan kan doen, zoals de gemeente. Soms is de provincie zelf het aanspreekpunt. Dan ontvangen de milieu-inspecteur en de vergunningverlener je klacht. Zij ondernemen verdere actie.

De milieuklachtentelefoons zijn 24 uur bereikbaar. Telefoonnummers vind je op internet: zoek op milieuklachtentelefoon.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.